Spöln op de Jipkesbelt in Hulsen

Wiej spöln as wichter in de rogge
Biej buurman Stirtjan op zien laand
Wiej maeken doarin van diej paechies
Woar haj as wichter oew vestaand?

Ma Stirtjan wun oonmundig hellig
Hij zweijen met zien grootn voest
Ma wiej vestopm oons gaow in de rogge
Wiej heuln oons doar een tiedje koest.

Ma moo den drukn oons wė opt hatte
Loat det veural neet weer gebeurn
Ziej wol gin ruuziej in de buurte
Noa oons mooder wolle wiej wė  heurn

Ziej zei: koomp n, boer neet an zien rogge
Det is zien brood en zien bestoan
Wiej mochen Stirtjan geerne plaogen
En doarum deur de rogge goan

Wie is online

We hebben 1 gast online